Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Lubomír Mlčoch: Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurenceschopná [2]

Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy, Jaromíra Kotíková: Odhadování vzdělanostních potřeb [8]

Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka, Helena Tomešová-Bartáková, Jiří Vyhlídal: Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize [13]

Statistiky a analýzy

Hodnocení nového zákona o nemocenském pojištění z pohledu naplnění některých jeho cílů [19]

O bydlení seniorů [23]

Rovný přístup k zaměstnání? [24]

Poznatky z praxe

Letní dům přispívá k prevenci sociálního vyloučení dětí a mladých lidí z dětských domovů [25]

Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti [27]

Informace o řešení projektu „Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR – l. fáze (2009)“ [29]

Pozornost vztahům seniorů a mládeže [30]

Zajímavosti ze zahraničního tisku

K vývoji nezaměstnanosti ve světě v roce 2009 [30]

Informační servis čtenářům

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Dlouhodobá koncepce výzkumu VÚPSV, v. v. i., na období 2011–2017 [I–IV]