Obsah čísla:

Editorial [1]

Stati, studie, úvahy a analýzy

Olga Nešporová: Samostatné bydlení mladých – mezinárodní komparace (Bulharsko, Česko a Nizozemsko) [2]

Renata Kyzlinková, Miriam Kotrusová: Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu [7]

Lucie Vidovićová: Starší lidé jako subjekt vzdělávání a jeho přesahy na (pro) trh práce [14]

Statistiky a analýzy

Měkké aspekty samoživitelství a nástroje veřejné politiky [19]

Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [23]

Příjemci sociální příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky [26]

Poznatky z praxe

Neziskové organizace v Litoměřicích [28]

K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost [30]

Informační servis čtenářům

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

K vybraným výsledkům výzkumu VÚPSV, v. v. i., v programovém období 2004–2010 [I–VIII]