Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala: Hranice důchodového věku zajišťující dobu pobírání důchodu po dobu čtvrtiny života a modelové výpočty jeho hodnot [2]

Michaela Hiekischová: Vliv reformy systému služeb zaměstnanosti v ČR na realizaci sociálních šetření u agendy hmotné nouze [9]

Z Evropské unie

Transpozice unijní Směrnice 2000/78/ES do českého antidiskriminačního zákona [16]

Projekty podporované EU

Slaďování rodinného a pracovního života dle ÚMG AV ČR, v. v. i. [18]

Polemiky

Příspěvek na péči [20]

Statistiky a analýzy

Časová preference bezdomovců [22]

Poznatky z praxe

Anketa k pěstounské péči [26]

Informační servis čtenářům

Index aktivního stárnutí a jeho potenciál [29]

Z 12. pražské konference Evropské sociologické asociace [30]

Recenze: O proměnách partnerství a rodiny v dnešní české společnosti [31]

Novinky v knižním fondu [32]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]