Obsah čísla:

Editorial [1]

Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy

Zdeňka Adamčíková, Jana Bernoldová, Iva Strnadová, Martin Chvál: Připravenost sociálních pracovníků v terénních službách pro práci s rodiči s mentálním postižením [2]

Tereza Pospíšilová, Aneta Marková: Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví [12]

Poznatky z praxe

Pohled sociálních pracovníků agendy příspěvku na péči a posudkových lékařů na vybrané aspekty stávající posudkové praxe v příspěvku na péči [20]

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018 [26]

Sociokulturní problematiky nerovného postavení žen a mužů v dělbě práce [28]

Informační servis čtenářům

Novinky v knižním fondu [31]

Z domácího tisku [32]

Ze zahraničního tisku [32]

Příloha

Dlouhodobá koncepce rozvoje Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., na léta 2018−2022 [I-VIII]