Pandemie koronaviru jako událost typu „černá labuť“ (upoutávka na blížící se 5. číslo časopisu Fórum sociální politiky, monotematicky věnované sociálně politickým dopadům koronavirové pandemie)

16.10.2020 Zveřejňujeme touto cestou plné znění eseje, v němž se Marek Szczepański, Ph.D., D.Sc., profesor Vysokého učení technického v Poznani, zamýšlí nad koronavirovou pandemií s oporou v koncepty analytika Nasimma Nicholase Taleba týkající se nepředvídaných událostí. V závěru Marek Szczepański formuluje několik doporučení ke zvládání nepravděpodobných událostí majících extrémní následky. Pro sociálně politickou oblast je to například […]

Nová publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

15.10.2020 Dohnalová, Marie – Bareš, Pavel Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku / Legislative and institutional conditions for the activities of social enterprises and for the employment of persons disadvantaged […]

Projekt VÚPSV, v. v. i., Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče byl vybrán k podpoře v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA Technologické agentury ČR

16.9.2020 Pracovníci výzkumné pracovní skupiny Rodinná politika připravili ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, a. s., projekt zaměřený na krátkodobé a dlouhodobé dopady pandemie covidu-19 na život sólo rodičů. Záměr se umístil mezi 33 úspěšnými projekty z 301 posuzovaných přihlášek. Projekt je založen na kvalitativním a kvantitativním sociologickém výzkumu a naváže na výzkum samoživitelů realizovaný oběma institucemi v loňském […]

Podepsána smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti VaVaI a vzdělávání mezi Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., a Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze

10.9.2020 Dne 9. září 2020 podepsali   PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, pověřený ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.,   a prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, rámcovou smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání. Předmětem smlouvy je kooperace zaměřená na následující rámcová témata: […]

Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice / Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic

2.9.2020 Ve druhém letošním čísle časopisu Politická ekonomie vyšel článek  Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice. Spoluautorem stati je Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. pracující ve  Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.   Článek, vzniklý v rámci projektu VÚPSV, v. v. i.,  „Vyhodnocování […]

Nová publikace VÚPSV

26.8.2020 Hora, Ondřej – Horáková, Markéta – Suchanec, Miroslav – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 /Evaluation of re-qualification programs implemented in the Czech Republic in 2016 Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 164 s., lit., obr., tab., příl. ISBN 978-80-7416-383-8 (print); 978-80-7416-384-5 (pdf) Cílem studie je zhodnocení rekvalifikačních […]

Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět (upoutávka na právě vycházející 4. číslo časopisu Fórum sociální politiky)

26.8.2020 Zveřejňujeme touto cestou aktuální úvahu, která otevírá 4. číslo časopisu Fórum sociální politiky. Petr Víšek, výzkumný pracovník VÚPSV, v. v. i., se zamýšlí nad dopady čtvrté průmyslové revoluce. Podle něho bude nezbytné například změnit pojetí nezaměstnanosti a chápat ji jako období přípravy na nové povolání a chránit dosažený sociální status, což vyvolá zcela nové požadavky […]