Nové publikace VÚPSV

2.4.2020 Höhne, Sylva – Godarová, Jana – Jahoda, Robert – Kuchařová, Věra – Víšek, Petr Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči / Effect of child tax deduction and child allowance on socio-economic situation of families with dependent children and their reflection by parents […]

Nový Policy Brief

31.3.2020 Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová ─ Olga Nešporová  

Nové publikace VÚPSV

12.3.2020 Holub, Martin – Mertl, Jan – Millionová, Pavlína – Šlapák, Milan – Vostatek, Jaroslav – Víšek, Petr Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity /Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness Praha: […]

Úspěch zaměstnance VÚPSV na 25. ročníku Dne doktorandů VŠE

6.3.2020 V uplynulých dnech proběhl na VŠE již 25. ročník Dne doktorandů, kterého se zúčastnili studenti doktorského studia. Na výborném druhém místě skončil Ing. Filip Hon, výzkumný pracovník VÚPSV, který studuje doktorský studijní program Statistka na Fakultě informatiky a statistky VŠE, a který v rámci tohoto dne prezentoval svoje poznatky, k nímž doposud dospěl v rámci přípravy své disertační práce […]

Nová publikace VÚPSV

20.2.2020 Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 125 s., obr. – ISBN 978-80-7416-350-0 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň […]

Účast na odborném workshopu v rámci projektu „Ad-PHS, Advancing Personal and Household Services“ (Podpora služeb pro domácnost)

19.2.2020 Ve středu 19. 2. 2020 se ředitelka Jaromíra Kotíková aktivně zúčastnila workshopu, který se konal v rámci mezinárodního projektu „Ad-PHS, Advancing Personal and Household Services“ (Podpora služeb pro domácnost), kde představila poznatky ze systémového individuálního projektu „Studie proveditelnosti nástroje služeb pro domácnost“.

Nová publikace VÚPSV

12.2.2020 Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody /Social entrepreneurship in the Czech Republic: exploration of the (re)integration potential of social enterprises in marginalized persons with regard to those released from imprisonment Praha: VÚPSV, v. v. […]

Strategické řízení lidských zdrojů ve VÚPSV, v. v. i.

4.2.2020 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (dále jen VÚPSV), z rozhodnutí a příkazu ředitelky realizoval v období červen 2019 – leden 2020 tvorbu nástrojů a postupně průběžně začal aplikovat jednotlivé prvky strategického řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) ve VÚPSV. V uvedeném období byly zpracovány základní systémové dokumenty s tématy: Organizační uspořádání a systemizace pracovních […]