HR Award je prestižní mezinárodní ocenění Evropské komise v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu.

Rok 2021

Březen–duben 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (VÚPSV) pokračoval v realizaci aktivit počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU).

V průběhu měsíce března 2021 byl s účastí členů Řídicího a Projektového (realizačního) týmu připraven a zrealizován interní průzkum ve VÚPSV zaměřený výhradně do oblasti témat principů a zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Průzkum se uskutečnil od 23. 2. 2021 do 8. 3. 2021 prostřednictvím on-line dotazníku anonymně a zúčastnilo se jej (zpracovalo dotazník) 37,5 % oslovených respondentů.

Vyhodnocení výsledků průzkumu (včetně identifikace možností dalšího zaměření a doporučení pro implementaci v rámci VÚPSV a aplikace do relevantních dokumentů počáteční fáze strategie HRS4R) je k dispozici na intranetu.

 

Únor 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (VÚPSV) zahájil realizaci počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU) a v jejím rámci započal práce na GAP analýze. Stalo se tak poté, co Evropská komise dne 21. 12. 2020 schválila VÚPSVu jeho „Prohlášení o závazku k přijetí Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a Evropské charty pro výzkumné pracovníky“.

V průběhu měsíců ledna a února 2021 byly s aktivní účastí členů Řídicího a Projektového (realizačního) týmu projednávány zpracované a postupně revidované úvodní texty GAP analýzy a současně byl k realizaci připraven interní průzkum (formou dotazníkového šetření) ve VÚPSV.

Cílem průzkumu je získat náměty k systematickému zlepšování oblasti vědy a výzkumu  a péče o lidské zdroje   ve VÚPSV z hlediska témat HR Award v rámci strategie HRS4R.

Průzkum bude proveden anonymně a uskuteční se od 23. 2. 2021 do 3. 3. 2021 prostřednictvím on-line dotazníku. Výsledky průzkumu budou zpracovány v 2. polovině března r. 2021.

Rok 2020

Prosinec 2020

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (VÚPSV) se v zájmu získání tohoto ocenění a současně v rámci implementace strategického řízení včetně strategického řízení lidských zdrojů přihlásil k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků


 

Přihlášení bylo oficiálně uskutečněno dopisem PhDr. Davida Michalíka, Ph.D., DBA, ze dne 14. 12. 2020, v souladu s podmínkami pravidel procesu pro získání ocenění „HR Award for researchers“.

 

Cílem VÚPSV, identifikovaném v projektové definici interního projektu „HR Award ve VÚPSV 2020“, je získat certifikát HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jež implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z těchto principů.

Implementace principů HRS4R byla ve VÚPSV zahájena kick-off meetingem 3. prosince 2020 za účasti členů[1] Řídicího týmu a Projektového týmu.


Přínos implementace HRS4R pro VÚPSV a výzkumné pracovníky

Implementace principů HRS4R má ambici významně podpořit rozvoj kapacit, znalostí a dovedností zaměstnanců VÚPSV se zaměřením na oblast strategického řízení výzkumu a vývoje a následně dosáhnout nastavení strategického řízení výzkumu a vývoje ve VÚPSV, které bude plně v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

 

Naplnění cíle získat ocenění „HR Award for researchers“ bude pro pracovníky VÚPSV znamenat zejména:

  • zvýšení prestiže práce pro VÚPSV včetně zvýšení atraktivity VÚPSV pro výzkumné pracovníky z tuzemska i ze zahraničí,
  • možnost získávat finanční bonifikaci na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu – zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 aj.,
  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje zlepšením podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu s přispěním rozvoje principů a postupů hodnocení a motivace výzkumných pracovníků.

Globálním přínosem pro VÚPSV a jeho pracovníky bude pokračující zlepšování kultury organizace s přispěním implementace principů a nástrojů deklarovaných v souboru stávajících interních dokumentů strategického řízení lidských zdrojů ve VÚPSV.

Výstupy projektu (zejména Akční plán HRS4R) budou zveřejňovány postupně, dle harmonogramu projektu „HR Award ve VÚPSV 2020“.

[1] V textu užívaný mužský gramatický rod ve výrazech jako členové, pracovníci atp. se vždy vztahuje na všechny osoby bez ohledu na pohlaví.

 


Organizační struktura projektu (výňatek z definice projektu „HR Award ve VÚPSV 2020“)

Řídicí tým HR Award ve VÚPSV
Role v týmu Jméno a příjmení, pracovní pozice, členství v radách instituce Zodpovědnost za oblast:
Vedoucí (předseda); Garant a Sponzor projektu PhDr. David Michalík, Ph.D., DBA, pověřený řízením VÚPSV Vedení Řídicího týmu (ŘT) a plnění úkolů členů ŘT
Člen Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., vedoucí VPS Sociální služby, předseda Rady instituce Aktivity projektu dotčených činností výzkumných pracovníků
Člen Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., vedoucí VPS Obecné otázky sociální politiky Aktivity projektu dotčených činností výzkumných pracovníků
Člen Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., vedoucí VPS Rodinná politika Aktivity projektu dotčených činností výzkumných pracovníků
Člen Ing. Iva Veselá, vedoucí Ekonomicko-správní oddělení, člen Dozorčí rady Financování projektu

 

Realizační tým: Projektový tým HR Award ve VÚPSV
Role v týmu Jméno a příjmení, pracovní pozice Zodpovědnost za oblast, realizace činností (identifikace součinnosti pro témata GAP analýzy – specifikace numerického kódu – viz příloha)
Vedoucí projektu, vedoucí projektového týmu PhDr. Eva Žilay, Manažer rozvoje organizace a řízení Vedoucí projektu, metodická podpora, koordinace aktivit.
Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy.
Komunikace s národním střediskem EURAXESS.
Člen PhDr. David Michalík, Ph.D., DBA, pověřený řízením VÚPSV Strategické řízení, formulace cílového stavu.
Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy – oblast: Etické a profesní aspekty výzkumu).
Člen Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., vedoucí VPS Obecné otázky sociální politiky Odborný garant pro oblast „Etické a profesní aspekty výzkumu“; součinnost při analyzování otázek v uvedené oblasti.
Člen Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., vedoucí VPS Rodinná politika Odborný garant pro oblast „Školení a rozvoj výzkumníků“.
Součinnost při přípravě a realizaci interního průzkumu.
Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblastech: Etické a profesní aspekty výzkumu a Školení a rozvoj výzkumníků.
Člen Mgr. Pavlína Šťastnová, výzkumný a vývojový pracovník VPS Trh práce a zaměstnanost, pověřena vedením VPS Trh práce a zaměstnanost Odborný garant pro oblast obecných zásad a požadavků pro „Nábor a výběr nových výzkumníků“.
Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblastech: Etické a profesní aspekty výzkumu, Nábor a výběr nových výzkumníků a Školení a rozvoj výzkumníků.
Člen Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D., výzkumný a vývojový pracovník VPS Sociální dialog a pracovní vztahy Odborný garant pro oblast „Pracovní podmínky a sociální zabezpečení výzkumníků“.
Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblastech: Pracovní podmínky a sociální zabezpečení a Školení a rozvoj výzkumníků.
Člen Mgr. Aleš Kroupa, výzkumný a vývojový pracovník VPS Sociální dialog a pracovní vztahy, pověřen vedením VPS Sociální dialog a pracovní vztahy Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblastech: Etické a profesní aspekty výzkumu a Pracovní podmínky a sociální zabezpečení.
Člen Ing. Martin Holub, Ph.D., vedoucí VPS Sociálně pojistné systémy Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblastech: Etické a profesní aspekty výzkumu a Pracovní podmínky a sociální zabezpečení.
Člen Ing. Vlastimil Beran, Ph.D., vedoucí VPS Příjmová a mzdová politika Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblastech: Etické a profesní aspekty výzkumu, Nábor a výběr nových výzkumníků a Pracovní podmínky a sociální zabezpečení.
Člen Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., vedoucí VPS Sociální služby Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblasti: Etické a profesní aspekty výzkumu.
Člen Ing. Blanka Linhartová, personalista, koordinátor veřejných zakázek Součinnost při analyzování otázek témat GAP analýzy v oblastech: Nábor a výběr nových výzkumníků, Pracovní podmínky a sociální zabezpečení a Školení a rozvoj výzkumníků.
Člen PhDr. Petr Šafařík, redaktor časopisu FSP Publicita, propagace projektu HR Award.
Komunikace s Evropskou komisí pro vkládání podkladů k projektu HR Award.
Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblasti: Etické a profesní aspekty výzkumu.
Člen Bc. Stanislava Součková, asistentka ředitele Administrativní podpora projektu.
Součinnost při informačních kampaních.
Člen Ing. Helena Vychová, Ph.D., výzkumný a vývojový pracovník VPS Trh práce a zaměstnanost Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblastech: Pracovní podmínky a sociální zabezpečení a Školení a rozvoj výzkumníků.
Součinnost pro zpracování podkladů k projektu HR Award (verze v AJ).
Člen Mgr. et Mgr. Lucie Žáčková, výzkumný a vývojový pracovník VPS Rodinná politika Hlavní koordinátor a administrátor interního průzkumu mínění vědeckých pracovníků a ostatních zaměstnanců.
Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblastech: Etické a profesní aspekty výzkumu, Pracovní podmínky a sociální zabezpečení a Školení a rozvoj výzkumníků.
Člen Bc. Milan Šlapák, výzkumný a vývojový pracovník VPS Sociálně pojistné systémy Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy ve všech 4 oblastech.
Člen Ing. Iva Veselá, vedoucí ekonomicko-správního oddělení Součinnost při analyzování otázek GAP analýzy v oblastech: Pracovní podmínky a sociální zabezpečení a Školení a rozvoj výzkumníků.
Člen Petr Hráský, správce informačních a komunikačních technologií Technická podpora pro realizaci interního průzkumu.
Součinnost při publikaci a propagaci projektu HR Award (web a intranet VÚPSV).

 

Ing. Petr Polák, MBA Externí konzultant procesu HR Award

 

Na činnost Projektového týmu HR Award ve VÚPSV a naplňování jednotlivých fází realizace projektu dohlíží Řídicí tým, pod vedením PhDr. David Michalík, Ph.D., DBA.

 

Harmonogram projektu (výňatek z definice projektu „HR Award ve VÚPSV 2020“)

Fáze Krok Výstup Termín (do); Status Zodpovědná osoba
Příprava projektu Příprava a schválení dokumentů projektového řízení, řízení projektu Projektová definice, Harmonogram projektu, Identifikace členů týmů. 30.11.2020; Splněno

 

PhDr. Eva Žilay
Zahájení projektu

(rok R0)

 

Kick – off meeting

 

Schválení (a následné odeslání na e-mail: rtd-charter@ec.europa.eu) dokumentu „Prohlášení instituce VÚPSV k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a ohlášení o zahájení projektu“.

Zápis z meetingu, Prezentace členům projektového týmu VÚPSV.

18.12.2020; Splněno (kick-off meeting: 3.12.2020; Prohlášení instituce – odesláno v termínu) PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, pověřený řízením VÚPSV
 
Realizace projektu        
Počáteční fáze HRS4R

(rok R0+1).

 

Zpracování GAP analýzy dle požadavku strategie HRS4R Dokument „GAP analýza VÚPSV“ prezentace (PwP) pro řídicí a projektový tým. 30.4.2021; Plán (v přípravě) PhDr. Eva Žilay,

a všichni členové Projektového týmu

Zpracování a vyhodnocení Dotazníkového šetření (zaměstnanci VÚPSV) v rámci GAP analýzy Prezentace výsledků zaměstnancům VÚPSV. Prezentace (PwP) pro řídicí a projektový tým. 25.3.2021; Plán (v přípravě) PhDr. Eva Žilay, Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.,

Ing. Blanka Linhartová

Zpracování a interní schválení Akčního plánu Implementace strategie HRS4R Schválení Akčního plánu Řídicím týmem.

 

18.09.2021; Plán PhDr. Eva Žilay,

Řídicí tým

Seznámení širšího okruhu zaměstnanců VÚPSV s aktualizovaných Akčním plánem. 30.09.2021; Plán PhDr. David Michalík, Ph.D, DBA, pověřený řízením
Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu na Evropskou komisi Potvrzení o odeslání 30.10.2021; Plán PhDr. David Michalík, Ph.D, DBA, pověřený řízením
Získání ocenění HR Excellence in Research Award Certifikát „HR Excellence in Research Award“ 30.11.2021; Plán
Ukončení projektu Závěr projektu

 

Závěrečný status report ŘT. 30.11.2021; Plán Řídicí tým a členové Projektového týmu
Další, následné milníky související s udržitelným pokračováním projektu po získání ocenění HR Excellence in Research Award ve VÚPSV.
Fáze implementace akčního plánu HRS4R (rok R0+2).

 

 

Průběžné hodnocení Implementace Akčního plánu viz. Plnění projektových úkolů definovaných metodikou projektu po získání ocenění HRS4R Zápisy ze schůzek Řídicího týmu a schůzek projektového týmu 1.11.2021 – a dále 24 měsíců Řídicí tým a členové Projektového týmu
Fáze implementace revidovaného akčního plánu HRS4R (rok R0+3).

 

Revize zavedeného Akčního plánu a vyhodnocení původní GAP analýzy. Zápisy ze schůzek Řídicího týmu a schůzek projektového týmu Řídicí tým a členové Projektového týmu
Fáze prodloužení platnosti HR Award – kontinuální zlepšování zavedených procesů (rok R0+6). Vnější hodnocení Evropskou komisí Zápisy ze schůzek Řídicího týmu a schůzek projektového týmu Řídicí tým a členové Projektového týmu