HR Award je prestižní mezinárodní ocenění Evropské komise v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu.

Akční plán „HR Award ve VÚPSV 2020“

OTM-R (VÚPSV)

Zápisy z porad

Rok 2021 - 2022

Únor 2022 - květen 2022

10.3. 2022 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí obdržel zprávu EK, která poskytuje zpětnou vazbu k dokumentaci předložené 31. 1. 2022. Na základě doporučení zprávy VÚPSV provedl revize stávajících dokumentů. Ředitel institutu jmenoval Aleše Kroupu a Filipa Hona novými členy řídícího týmu. Dále byli do pracovních skupin jmenováni noví zástupci zaměstnanců Helena Marešová a Jan Kubát. Dokumenty (Template 1-4) byly dokončeny pracovními skupinami dne 27. 4. 2022 a schváleny řídícím týmem dne 28. 4. 2022.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Milana Šlapáka, MBA

Website: https://www.vupsv.cz/

 

Říjen 2021 - leden 2022

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (VÚPSV, v. v. i. ) dokončil realizaci počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU) .

V říjnu byl jmenován nový ředitel VÚPSV, v. v. i.  Ing. Robin Maialeh, Ph.D. V důsledku této změny Řídící tým rozhodl umožnit novému vedení participaci na projektu a revidovat znovu všechny dosud vytvořené dokumenty. Cílem bylo zohlednit priority nového vedení ústavu a získat podporu klíčové osoby celého procesu. V listopadu na schůzkách Řídícího týmu a Pracovního týmu došlo k revizi dosavadních výstupů: GAP analýzy a Kontrolního seznamu OTM-R.  Na schůzce 22.11. byla zahájena revize Akčního plánu pro období 2022- 2023. Zároveň byl z důvodu dočasné nepřítomnosti Ing. Blanky Linhartové na pracovišti ze zdravotních důvodů pověřen vedením projektu Milan Šlapák, MBA. S cílem získat dostatečný čas na pečlivou finalizaci dokumentů, zažádal VÚPSV, v. v. i. o prodloužení termínu odevzdání dokumentace „HR Award ve VÚPSV 2020“ Evropské komisi. Komise žádosti vyhověla a odložila termín odevzdání dokumentace na 31.1.2022. Akční plán byl finalizován pracovní skupinou a na schůzce Řídícího výboru 15.12. byly následně přijaty finální verze všech dokumentů (Template 1-4).

Pro další informace o implementaci HRS4R ve VÚPSV kontaktujte: milan.slapak@vupsv.cz

 

Červenec - září 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (VÚPSV) pokračuje v realizaci počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU) .

V tomto období byla provedena revize dosud vypracovaných dokumentů: GAP analýza a Proces GAP analýza a Kontrolní seznam OTM-R (Template 1 a 3). Následně byla na jednáních Řídícího týmu a pracovních skupin vytvořena první verze Akčního plánu VÚPSV na období let 2022-2023.

Pro další informace o implementaci HRS4R ve VÚPSV kontaktujte: milan.slapak@vupsv.cz

 

Květen - červen 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (VÚPSV) pokračuje v realizaci počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU) .

V důsledku personálních změn byla novou vedoucí projektu „HR Award ve VÚPSV 2020“ jmenována Ing. Blanka Linhartová. Následně byla obnovena běžná činnost řídícího týmu a pracovních skupin formou pracovních jednání, na kterých byla na základě vyhodnocení výsledků interního průzkumu ve VÚPSV dále doplněna GAP analýza. V další etapě činností byly zpracovány a projednány základní teze dalších dokumentů – Proces GAP analýzy, Kontrolní seznam OTM-R (Template 1 a 3).

Pro další informace o implementaci HRS4R ve VÚPSV kontaktujte: milan.slapak@vupsv.cz

 

Březen–duben 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (VÚPSV) pokračoval v realizaci aktivit počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU).

V průběhu měsíce března 2021 byl s účastí členů Řídicího a Projektového (realizačního) týmu připraven a zrealizován interní průzkum ve VÚPSV zaměřený výhradně do oblasti témat principů a zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Průzkum se uskutečnil od 23. 2. 2021 do 8. 3. 2021 prostřednictvím on-line dotazníku anonymně a zúčastnilo se jej (zpracovalo dotazník) 37,5 % oslovených respondentů.

Vyhodnocení výsledků průzkumu (včetně identifikace možností dalšího zaměření a doporučení pro implementaci v rámci VÚPSV a aplikace do relevantních dokumentů počáteční fáze strategie HRS4R) je k dispozici na intranetu.

 

Únor 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (VÚPSV) zahájil realizaci počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU) a v jejím rámci započal práce na GAP analýze. Stalo se tak poté, co Evropská komise dne 21. 12. 2020 schválila VÚPSVu jeho „Prohlášení o závazku k přijetí Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a Evropské charty pro výzkumné pracovníky“.

V průběhu měsíců ledna a února 2021 byly s aktivní účastí členů Řídicího a Projektového (realizačního) týmu projednávány zpracované a postupně revidované úvodní texty GAP analýzy a současně byl k realizaci připraven interní průzkum (formou dotazníkového šetření) ve VÚPSV.

Cílem průzkumu je získat náměty k systematickému zlepšování oblasti vědy a výzkumu  a péče o lidské zdroje   ve VÚPSV z hlediska témat HR Award v rámci strategie HRS4R.

Průzkum bude proveden anonymně a uskuteční se od 23. 2. 2021 do 3. 3. 2021 prostřednictvím on-line dotazníku. Výsledky průzkumu budou zpracovány v 2. polovině března r. 2021.

Rok 2020

Prosinec 2020

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (VÚPSV) se v zájmu získání tohoto ocenění a současně v rámci implementace strategického řízení včetně strategického řízení lidských zdrojů přihlásil k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků


 

Přihlášení bylo oficiálně uskutečněno dopisem PhDr. Davida Michalíka, Ph.D., DBA, ze dne 14. 12. 2020, v souladu s podmínkami pravidel procesu pro získání ocenění „HR Award for researchers“.

 

Cílem VÚPSV, identifikovaném v projektové definici interního projektu „HR Award ve VÚPSV 2020“, je získat certifikát HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jež implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z těchto principů.

Implementace principů HRS4R byla ve VÚPSV zahájena kick-off meetingem 3. prosince 2020 za účasti členů[1] Řídicího týmu a Projektového týmu.


Přínos implementace HRS4R pro VÚPSV a výzkumné pracovníky

Implementace principů HRS4R má ambici významně podpořit rozvoj kapacit, znalostí a dovedností zaměstnanců VÚPSV se zaměřením na oblast strategického řízení výzkumu a vývoje a následně dosáhnout nastavení strategického řízení výzkumu a vývoje ve VÚPSV, které bude plně v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

 

Naplnění cíle získat ocenění „HR Award for researchers“ bude pro pracovníky VÚPSV znamenat zejména:

  • zvýšení prestiže práce pro VÚPSV včetně zvýšení atraktivity VÚPSV pro výzkumné pracovníky z tuzemska i ze zahraničí,
  • možnost získávat finanční bonifikaci na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu – zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 aj.,
  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje zlepšením podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu s přispěním rozvoje principů a postupů hodnocení a motivace výzkumných pracovníků.

Globálním přínosem pro VÚPSV a jeho pracovníky bude pokračující zlepšování kultury organizace s přispěním implementace principů a nástrojů deklarovaných v souboru stávajících interních dokumentů strategického řízení lidských zdrojů ve VÚPSV.

Výstupy projektu (zejména Akční plán HRS4R) budou zveřejňovány postupně, dle harmonogramu projektu „HR Award ve VÚPSV 2020“.

[1] V textu užívaný mužský gramatický rod ve výrazech jako členové, pracovníci atp. se vždy vztahuje na všechny osoby bez ohledu na pohlaví.