Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí.

Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí

na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Informační pracovník, knihovník/Informační pracovnice, knihovnice

VŘ č.j.: VÚPSV/331/2020

 

Hlavní náplní práce je:   

 • Samostatné vedení knihovny po odborné i organizační stránce.
 • Organizace a rozvoj knihovního fondu, akvizice informačních pramenů zahraniční a domácí odborné literatury, evidence získaných pramenů, ochrana fondu a s tím spojené agendy (revize a aktualizace fondů).
 • Jmenné i věcné zpracování získaných dokumentů, spoluvytváření databáze v knihovním systému WINISIS.
 • Zajišťování a poskytování výpůjčních služeb v plném rozsahu (výpůjční protokol, upomínky, MVS, MMVS).
 • Bibliograficko-informační služby, rešeršní činnost s využitím širokého spektra zejména elektronických zdrojů (národních i mezinárodních).
 • Vedení přehledů publikačních aktivit pracovníků ústavu včetně agendy spojené s jejich záznamem do RIV.
 • Metodická, konzultační a poradenská činnost zaměstnancům v oblasti činnosti knihovnicko-informačních služeb ústavu.

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, v oboru humanitních věd.
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
 • Znalost anglického jazyka na úrovni porozumění odbornému textu (stupeň znalostí 2., úroveň B1).
 • Počítačovou gramotnost (znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint).
 • Orientaci v oblasti oborových elektronických informačních zdrojů, citační databáze SCOPUS, PROQUEST, Web of Science, aj.
 • Schopnost samostatné systematické práce, spolehlivost, flexibilitu, zodpovědnost, bezúhonnost.
 • Organizační, komunikační a prezentační schopnosti.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou uchazeče/ky je:

 • Vzdělání v oboru Informační studia a knihovnictví.
 • Znalost dalšího světového jazyka – německého, francouzského na stupni 1, úroveň A2 (dle Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT).
 • Zkušenost a praxe v knihovně odborně zaměřené na humanitní vědy
 • Zkušenost s vedením odborné knihovny.
 • Zkušenost s prací v prostředí veřejné výzkumné instituce, popř. v akademickém prostředí.

Nabízíme:

 • Práci na plný pracovní úvazek.
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou - 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou.
 • 5 týdnů dovolené.
 • 5 dnů sick day.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Poukázky na stravování.
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: červen - červenec 2020

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Kopie dokladu o jazykové zkoušce.
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

Ing. Ivu Veselou, +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz,

popř. Mgr. Aleše Kroupu, +420 211 152 751, ales.kroupa@vupsv.cz

 

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 12. června 2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám Ing. Ivy Veselé

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí.

Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí

na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Výzkumný a vývojový pracovník / Výzkumná a vývojová pracovnice – Příjmová a mzdová politika

VŘ č.j.: VÚPSV/371/2020

 

Hlavní náplní práce je:   

 • příprava a realizace výzkumných záměrů a projektů v oblasti příjmové a mzdové politiky včetně jejich vedení, komunikace se zadavateli aj. příslušnými aktéry (ministerstva, sociální partneři, municipality aj.)
 • zpracovávání informací, tvorba zpráv a podkladů požadovaných vedoucím týmu
 • součinnost s ostatními zaměstnanci týmu i ústavu

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (Mgr. nebo Ing.) a minimálně zahájeno studium v doktorském studijním programu (Ph.D.) v oblasti Ekonomie (či Sociologie), zaměření disertační práce na tyto oblasti:
  • individuální rozhodování jedince (domácnosti)
  • trh práce – fungování, efektivita, produktivita, problematika levné práce
  • nezaměstnanost (mikro- i makro pohled) – ekonomické, sociální, psychologické dopady a důsledky
  • sociální systém - smysluplnost systému, teoretické pojetí různých ekonomických škol, znalost sociálního systému z různých zemi atd.
  • ostatní podobná témata
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni stupně 2 (jazyková zkouška složená v rámci studia v akreditovaném doktorském studijním programu)
 • znalost práce na PC, znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • znalost programu SPSS
 • znalost …(z oblasti výkonu činností)
 • schopnost samostatné systematické práce, organizační a komunikační schopnosti, spolehlivost, flexibilita, zodpovědnost
 • trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou uchazeče/ky je:

 • znalost programů R, Tableau (či podobného typu) a Oracle database, MySQL (či podobného typu)
 • publikační výstupy na témata shodná se zaměřením disertační práce (v případě jejich existence doložit k životopisu, postačuje v elektronické podobě)

Nabízíme:

 • práci ve veřejné výzkumné instituci s možností úvazku 0,4 – 1,0
 • pracovní smlouvu na dobu určitou - 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • možnost částečného výkonu práce z jiného místa (home office)
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick day
 • pružnou pracovní dobu
 • poukázky na stravování
 • vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: červenec - srpen 2020

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • strukturovaný životopis s motivačním dopisem
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladu o jazykové zkoušce
 • čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

PhDr. Evu Žilay, +420 211 152 710, eva.zilay@vupsv.cz,

popř. Ing. Blanku Linhartovou, +420 211 152 717, blanka.linhartova@vupsv.cz

 

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 29. 6. 2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám PhDr. Evy Žilay

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, je nezbytné před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.