Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí.

Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí

na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

 

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Asistent/ka ředitelky organizace

VŘ č.j.: VÚPSV/163/2020

Hlavní náplní práce je:

 • Organizační a administrativní vedení agendy a aktivit ředitelky organizace a sekretariátu organizace, zejména:
  • Zpracování a příprava podkladů pro jednání, schůzky aj. pracovní aktivity ředitelky vč. ad-hoc podkladů
  • Zpracování reportů pro management
  • Organizace porad vedoucích zaměstnanců, zpracování zápisů, kontrola úkolů apod.
  • Vedení spisové a archivní služby
  • Zabezpečení chodu sekretariátu organizace.
 • Organizace a podpora aktivit vedoucím zaměstnancům s účastí externích subjektů (národních i mezinárodních).
 • Součinnost v administraci s odd. Ekonomicko-správním a dalšími zaměstnanci v oblasti řízení a rozvoje organizace

Požadujeme:

 • Minimálně úplné středoškolské vzdělání (maturita).
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni vyšší pokročilosti.
 • Znalost administrativní a spisové služby; archivace dokumentace organizace.
 • Znalost práce s PC (MS Office na velmi dobré uživatelské úrovni).
 • Praxi na stejné či obdobné pozici minimálně 3 roky.
 • Organizační a komunikační schopnosti.
 • Samostatnost, schopnost řešit problémy v souvislostech.
 • Schopnost týmové spolupráce, spolehlivost, pečlivost, proaktivní přístup k zadaným pracovním úkolům.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou uchazeče/ky:

 • Vzdělání v úrovni bakalářského či magisterského studijního programu.
 • Zkušenost s prostředím veřejné správy, popř. s prostředím veřejných výzkumných institucí.

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci.
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou.
 • 5 týdnů dovolené.
 • 5 dnů sick day.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Poukázky na stravování.
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: duben 2020, popř. dle dohody

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

 

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

PhDr. Evu Žilay +420 211 152 710, eva.zilay@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 5. 4. 2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám Ing. Ivy Veselé

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí.

Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí

na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Koordinátor/ka financí výzkumných aktivit; veřejné zakázky

VŘ č.j.: VÚPSV/164/2020

Hlavní náplní práce je:

 • Odborná expertní podpora a poradenství ředitelce organizace a vedoucím zaměstnancům se zaměřením na oblasti:
  • financí jednotlivých výzkumných aktivit
  • veřejných zakázek.
 • Koordinace a metodické vedení v oblastech financí výzkumných aktivit za celou organizaci.
 • Zpracování reportů pro management organizace.
 • Zabezpečení agendy veřejných zakázek organizace.
 • Vyhodnocování a zlepšování aktivit, činností ve všech oblastech působnosti pracovní pozice.
 • Součinnost s odd. Ekonomicko-správním v agendách financí výzkumných aktivit a vícezdrojového financování a agendy veřejných zakázek (kontext smluvních aktů ve VÚPSV).
 • Úzká součinnost s dalšími zaměstnanci organizace v oblastech souvisejících s řízením a rozvojem organizace.

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (nejlépe ekonomického směru).
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni vyšší pokročilosti.
 • Znalost finančního řízení projektů.
 • Znalost zákona o veřejných zakázkách.
 • Zkušenost s řízením projektů a metodickým vedením.
 • Praxi v oblasti řízení a koordinace financí projektů ESF aj. dotačních programů (národních i mezinárodních).
 • Zkušenosti s vícezdrojovým financováním.
 • Praktické zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách a realizací veřejných zakázek ve veřejné správě.
 • Znalost práce s PC (MS Office na velmi dobré uživatelské úrovni, Internet).
 • Organizační a komunikační schopnosti, schopnost týmové spolupráce.
 • Samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost, schopnost řešit problémy v širších souvislostech.
 • Strukturované a analyticko-syntetické myšlení.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou uchazeče/ky:

 • Zkušenost s prostředím veřejné správy, popř. i prostředím veřejných výzkumných institucí.
 • Zkušenost s projektovým řízením.

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci.
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou.
 • 5 týdnů dovolené.
 • 5 dnů sick day.
 • Pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova.
 • Poukázky na stravování.
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: duben 2020, popř. dle dohody

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

 

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

PhDr. Evu Žilay +420 211 152 710, eva.zilay@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 5. 4. 2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám Ing. Ivy Veselé

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí.

Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí

na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Informační pracovník, knihovník/Informační pracovnice, knihovnice

VŘ č.j.: VÚPSV/136/2020

 

Hlavní náplní práce je:   

 • Samostatné vedení knihovny po odborné i organizační stránce.
 • Organizace a rozvoj knihovního fondu, akvizice informačních pramenů zahraniční a domácí odborné literatury, evidence získaných pramenů, ochrana fondu a s tím spojené agendy (revize a aktualizace fondů).
 • Jmenné i věcné zpracování získaných dokumentů, spoluvytváření databáze v knihovním systému WINISIS.
 • Zajišťování a poskytování výpůjčních služeb v plném rozsahu (výpůjční protokol, upomínky, MVS, MMVS).
 • Bibliograficko-informační služby, rešeršní činnost s využitím širokého spektra zejména elektronických zdrojů (národních i mezinárodních).
 • Vedení přehledů publikačních aktivit pracovníků ústavu včetně agendy spojené s jejich záznamem do RIV.
 • Metodická, konzultační a poradenská činnost zaměstnancům v oblasti činnosti knihovnicko-informačních služeb ústavu.

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, v oboru humanitních věd.
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího.
 • Znalost knihovního systému WINISIS.
 • Znalost anglického jazyka na úrovni porozumění odbornému textu, stupeň znalostí 2., úroveň B1 (doložená absolvováním některé ze zkoušek uvedených v Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT).
 • Počítačovou gramotnost (znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint).
 • Orientaci v oblasti oborových elektronických informačních zdrojů, citační databáze SCOPUS, PROQUEST, Web of Science, aj., databáze mezinárodních organizací OECD, ILO, aj.
 • Zkušenosti v práci s informacemi a zdroji jiných českých i zahraničních odborných pracovišť zaměřených na humanitní vědy.
 • Zkušenosti a praxi v knihovně odborně zaměřené na humanitní vědy po dobu nejméně 2 let.
 • Schopnost samostatné systematické práce, spolehlivost, flexibilitu, zodpovědnost, bezúhonnost.
 • Organizační, komunikační a prezentační schopnosti.
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením).
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou uchazeče/ky je:

 • Vzdělání v oboru Informační studia a knihovnictví.
 • Znalost dalšího světového jazyka – německého, francouzského na stupni 1, úroveň A2 (dle Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT).
 • Zkušenost s vedením odborné knihovny.
 • 5 dnů sick day.
 • Zkušenost s prací v prostředí veřejné výzkumné instituce, popř. v akademickém prostředí.

Nabízíme:

 • Práci na plný pracovní úvazek.
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou - 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou.
 • 5 týdnů dovolené.
 • 5 dnů sick day.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Poukázky na stravování.
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace.   
 • Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice
 • Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: květen 2020

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem.
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Kopie dokladu o jazykové zkoušce.
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti.
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte:

Ing. Ivu Veselou, +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz,

popř. Mgr. Aleše Kroupu, +420 211 152 751, ales.kroupa@vupsv.cz

 

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 16. března (včetně) na adresu:

Termín pro zaslání dokumentů do VŘ se prodlužuje do 13. 4. 2020

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

k rukám Ing. Ivy Veselé

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.