Název:Formy rodinného života mladé generace
Číslo:RV27
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:1996
Doba řešení do:1997
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je zmapovat základní tendence demografického chování a formování rodinného života mladé generace v současných sociálních a ekonomických podmínkách a v kontextu legislativních změn v oblasti sociální politiky.Analýza těchto tendencí bude založena na rozboru základních faktorů úzce provázaných s rodinnými a reprodukčními plány představitelů různých sociálně demografických skupin mladé populace.Hlavním předmětem výzkumu je zjišťování vlivu těchto makrosociálních a mikrosociálních faktorů i individuálně diferencovaných dispozic na životní plány a na strukturu,dynamiku a časovou propojenost životních startů mladé generace.Jejich poznání má přispět k formulování úkolů dalšího budování těch složek sytému sociální ochrany,které jsou orientovány na mladou generaci a rodiny s dětmi.Hlavní datová báze bude získána jednak prostřednictvím reprezentativního sociologického šetření,a jednak analýzou údajů demografické statistiky.