Název:Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Číslo:1J019/04-DP2
Řešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2004
Doba řešení do:2008
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Smyslem tohoto projektu je ověřit , zda budoucí volný pohyb pracovních sil v prostoru zemí EU, současné zahraniční nabídkové programy pro kvalifikovanou pracovní sílu, již dnes fungující systém EURES a celá řada dalších zprostředkujících služeb pro práci v zahraničí – způsobí odchod kvalifikovaných odborníků ze země a v jakém pravděpodobném rozsahu.

V první polovině tohoto roku byla ukončena první etapa tohoto projektu. Jejím hlavním úkolem bylo:  • shromáždit základní teoretické poznatky, týkající se problematiky BRAIN DRAIN v ČR a v zahraničí,

  • analyzovat aktuální nabídkové programy pro získání vysoce kvalifikovaných odborníků z nových členských států a zmapovat současné možnosti zaměstnání českých občanů ve vybraných zemích EU,

  • monitorovat poptávku po vysoce kvalifikované pracovní síle na českém a zahraničním (evropském) trhu práce.


Smyslem monitoringu bylo zodpovědět relativně jednoduchou otázku, zda na českém trhu práce a trhu práce ve většině vyspělých evropských zemí chybí titíž odborníci, nebo zda jsou v této oblasti výrazné rozdíly. Jinými slovy hledaly se disproporce mezi nabídkou a poptávkou v segmentu vysoce kvalifikovaných pracovních sil u nás a v zahraničí.

Segment vysoce kvalifikované pracovní síly byl definován ukončením převážně vysokoškolského (pětiletého a vyššího) vzdělání. (Výjimku tvořili zdravotní sestry a někteří IT experti, kterým k výkonu funkce mnohdy postačuje ukončené odborné středoškolské vzdělání a odborná praxe – nicméně z hlediska zahraniční migrace jsou značně rizikovou skupinou).

Monitoring poptávky vysoce kvalifikovaných pracovních míst na českém trhu práce byl realizován pomocí tiskové inzerce, příslušných webových stránek pro zprostředkování zaměstnání a prostřednictvím kvalitativního terénního průzkumu personálních agentur pro zprostředkování kvalifikovaných pracovních míst.

Poptávka po kvalifikovaných odbornících v zahraničí byla sondována prostřednictvím nabídkových programů pro zahraniční kvalifikované odborníky, monitoringem evropských sítí mobility EURES a ERA-MORE a analogicky byly využity řízené rozhovory s představiteli vybraných soukromých agentur pro zprostředkování práce českým občanům v zahraničí.