Název:Možnost převodu („přenechání“) části získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků
Číslo:HR171/08
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2008
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt přináší přehled o možnostech převodu části individuálních důchodových práv získaných pojištěncem ve prospěch rodinného příslušníka nebo i jiné osoby a o možnosti získávání společných důchodových práv více osob a jejich následném dělení v právních úpravách důchodového pojištění vybraných členských států EU, ve Švýcarsku, USA a Kanadě. Dalším cílem projektu je předložení variantních návrhů na zavedení této možnost v českém základním důchodovém pojištění.