Název:Analýza zavedení tzv. Kurzarbeitu v České republice
Číslo:DC4/2010
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Helena Vychová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2010
Doba řešení do:2010
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Analýza možností zavedení Kurzarbeitu v České Republice byla vypracovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem bylo navrhnout alternativní možnosti řešení v podobě zavedení Kurzarbeitu v ČR, jako dočasného protikrizového nástroje k řešení negativních dopadů hospodářské krize na zaměstnanost. Podstatou opatření je zkrácení pracovní doby a kompenzace ušlého příjmu státem. Opatření Kurzarbeit umožňuje podnikům v krizi, které nemají dostatek zakázek, po určitou dobu snížit pracovní dobu zaměstnancům a vyplácet nižší mzdu, přičemž stát podnikům přispěje na úhradu mzdových nákladů. Zpracovány byly varianty řešení vymezující podmínky zavedení Kurzarbeitu v ČR.