Název:Oživení trhu práce v po krizovém období
Číslo:DC14/2011
Řešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu bylo provést analýzu volných pracovních míst od roku 2008 evidovaných stávající databázi hlášených volných pracovních míst provozovanou úřady práce a současně ověřit jiný způsob získávání těchto údajů, který by mohl nahradit tuto databázi v souvislosti se zrušením povinnosti zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa. Součástí projektu bylo dále i posouzení existujících on-line databází volných pracovních míst provozovaných privátními agenturami, výběr a nákup jedné takové databáze a zhodnocení její využitelnosti pro potřeby státní správy. Výstupem projektu byl tzv. „Police paper“, který obsahuje analýzu vývoje volných pracovních míst od roku 2008 na základě dat integrovaného portálu MPSV (systému OK práce). Druhou částí výstupu je zhodnocení na trhu existujících databází volných pracovních míst (např. databáze společností LMC, s.r.o., Monster worldwid, Profesia.cz, atd.) a porovnání jedné z nich se stávající databází volných pracovních míst provozovanou MPSV. Součástí uvedeného výstupu byl i návrh metodických pokynů a doporučení pro provoz nového systému sběru dat centrálně monitorujícího poptávkovou stranu trhu práce.