Název:Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR - 3. fáze
Číslo:EIF_2010-27
Řešitel:PhDr. Jana Vavrečková
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra ČR
Spoluřešitel:Ing. Ivo Baštýř , JUDr. Daniela Bruthansová , Mgr. Katarína Švehlová , Věra Malá
řešitel-cizí:PhDr. Karolína Dobiášová
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Navržený projekt přímo navazuje na výsledky řešení stejnojmenného projektu z roku 2010. V této etapě budou práce rozvrženy do několika základních oblastí. První skupina činností bude orientována na aktualizaci sledovaných kvantitativních ukazatelů z administrativních zdrojů a posouzení možností monitoringu dalších doplňujících indikátorů, relevantních pro sledování a hodnocení stupně integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR.
Významné doplnění metodiky bude představovat založení samostatné části kvalitativních indikátorů, monitorující názory a postoje české společnosti k zde usazeným cizincům a naopak - názory a postoje cizinců k majoritní společnosti. První část těchto údajů bude vycházet z každoročně se opakujících šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Druhá část kvalitativních dat bude založena především na výsledcích vlastních výzkumů (viz navržený projekt „Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí“) a aktuálních datech již realizovaných šetření s obdobnou tématikou.
Dosud nepublikované poznatky přinese analýza mzdové úrovně zaměstnaných cizinců v relaci k domácí populaci a posouzení školních výsledků druhé generace migrantů měřené mezinárodně srovnatelnou metodikou PISA. Součástí projektu budou řízené rozhovory s učiteli, dva kulaté stoly se zainteresova¬nými experty a zkušenými shakeholders a realizace závěrečného workshopu.