Název:Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb
Číslo:EIF_2011–07
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:Evropský integrační fond (EIF)
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem projektu je navázat na metodiku sledování údajů o bariérách integrace CTZ (včetně vybraných sociálně patologických jevů) a rozšířit ji o exkurz do problematiky asistenčních služeb.

V první fázi projektu bude zmapována nabídka asistenčních služeb v ČR a rozšířenou metodikou zjišťování bariér integrace CTZ bude zmapována poptávka po těchto službách. Za účelem zjišťování těchto informací od samotných CTZ bude upravena a rozšířena metodika navržená a ověřená v rámci projektu „Bariéry integračního procesu reflexí cizinců ze třetích zemí“ podpořeného z prostředků Evropského integračního fondu (leden 2010 – červen 2011). Ta se soustředila na zjišťování bariér integrace reflexí samotnými CTZ.

Následně budou obě skupiny údajů vyhodnoceny a vzájemně porovnány a na základě syntézy zjištěných skutečností budou formulována doporučení pro zadavatele.