Název:Využívání poznatků sociálního šetření v sociální práci se žadateli o příspěvek na péči
Číslo:TD020037
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. , doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem projektu bylo navrhnout a zdůvodnit metodický nástroj, který by významně podpořil změnu dosavadního (ne)využívání poznatků získaných v rámci sociálního šetření pro účely řízení o přiznání příspěvku na péči (PnP) v souladu s platnými ustanoveními zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výstupem projektu je „Metodika sociálního šetření v rámci řízení o PnP“, která sociálním pracovníkům Úřadu práce ČR pověřeným výkonem agendy PnP poskytuje návod, jaké poznatky a jakým způsobem je třeba v rámci sociálního šetření shromáždit proto, aby bylo možné záznam ze sociálního šetření efektivně využít při rozhodování o přiznání PnP. Metodika byla vytvořena na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu a diskusí s odborníky z praxe. Rovněž byla provedena analýza anonymizovaného souboru stávajících záznamů ze sociálního šetření, a to z hlediska přehlednosti uspořádání uvedených informací, jejich jasnosti a úplnosti. Zároveň byly jako inspirace využity zahraniční materiály, které se této oblasti týkají.