Název:Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv mezi manžely a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv
Číslo:DC105/2012
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt se zabýval řešením situace, kdy je v rodině (manželství) výrazný rozdíl v příjmu mezi manželi, a to zejména v případě, že dojde k rozpadu tohoto manželství. To, že jeden z partnerů umožnil druhému budovat kariéru a získávat důchodová práva tím, že pečoval o děti a domácnost, není v ČR v současnosti při rozvodu manželství v důchodovém pojištění členů rozpadlého manželství zohledněno. Jednou z cest, jak takovou situaci řešit je uplatnění tzv. sdílení vyměřovacích základů manželi. Inspiraci pro zavedení takového institutu v základním schématu důchodového pojištění lze hledat ve zkušenostech Švýcarska či Německa. Stejný princip je možno aplikovat i pro mimomanželské formy soužití partnerů. Projekt přináší variantní řešení zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi (partnery) a analyzuje dopady jednotlivých variant na mikroekonomické i makroekonomické úrovni.