Název:Identifikace procesů směřujících v zemích EU a vybraných zemích mimo EU k periodickému hodnocení stavu důchodového systému v dané zemi a identifikace institucí odpovědných za tento proces
Číslo:DC102/2012
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2012
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem výzkumu bylo identifikování Národních hodnotících zpráv důchodových systémů ve vybraných evropských zemích a USA. V některých zemích je hodnocení důchodových systému prováděno pravidelně, v dalších pak nahodile. Tyto hodnotící zprávy důchodových systémů jsou prováděny buď přímo na základě zákonem stanovené povinnosti, či jako tradice v dané zemi. V mnoha sledovaných zemích byla, za účelem vyhotovení takových hodnotících zpráv, vytvořena specializovaná instituce. Projekt objasňuje způsoby sestavení takových zpráv, právní ukotvení a procesy vedoucí k sestavení takových zpráv.