Název:Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování
Číslo:TD020330
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Ing. Martin Holub, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v. v. i
Spolupříjemce:
Popis:

V rámci projektu budou komplexně zmapovány potřeby poskytování služeb pro seniory z hlediska sociálního začleňování. Důraz přitom bude kladen na podporu služeb podporujících život v domácím sociálním prostředí a péči v rodině, na zlepšení návaznosti a propojení sociálních a zdravotních služeb a na zvýšení efektivity financování dlouhodobé zdravotně sociální péče.