Název:Národní studie zaměřená na zhodnocení výkonu služeb zaměstnanosti s důrazem na jejich kapacitu při zajišťování dodržování pracovněprávních předpisů
Číslo:9137/14
Řešitel:PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D.
Poskytovatel:MOP
Spoluřešitel:Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

 Projekt je zaměřen na zhodnocení fungování služeb zaměstnanosti v České republice včetně v posledních letech realizovaných reforem. Výstupem projektu je studie, která charakterizuje služby zaměstnanosti v resortu MPSV, spolupráci jednotlivých subjektů na úrovni státní správy, samosprávy, veřejné a privátní sféry. Studie obsahuje hodnocení systému řízení institucí podílejících se na službách zaměstnanosti, popis jejich hierarchie, typu spolupráce, organizační struktury, rozpočtového a personálního zajištění včetně personální politiky týkající se motivace, odměňování, hodnocení, vzdělávání a kariérního postupu. Předmětem studie je rovněž zhodnocení analytické podpory a koncepční činnosti v resortu. Vzhledem k tomu, že služby zaměstnanosti jsou v mezinárodním kontextu chápány šířeji, studie se věnuje i kontrolní činnosti a potírání neformální ekonomiky včetně charakteristiky nejrozšířenějších forem nelegálního zaměstnávání a podnikání a jejich rozsahu. Postižena je rovněž kapacita organizací zabývajících se nelegálním zaměstnáváním (z právního i institucionálního hlediska), dále pak způsob zajištění průběžného vzdělávání pracovníků příslušných orgánů a vazba mezi kontrolní činností a právními kroky. Popsána je rovněž spolupráce s ostatními organizacemi státní správy, samosprávy včetně sociálních partnerů při potírání nelegálního zaměstnávání.


Výstup:

Thomas Hastings, Jason Heyes (2016). Comparative developments in labour administration. Geneva: ILO. 62 s. ISBN 978-92-2-131143-0. Dostupné na: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---ed_dialogue_msu/documents/publication/wcms_506148.pdf


Štěpánka Lehmann, Renáta Kyzlinková (2015). The Labour Administration’s Performance in the Czech Republic (podkladová studie pro ILO)