Název:Analýza způsobu zabezpečení osob, které se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu před 18. rokem věku se nemohly soustavně připravovat k pracovnímu uplatnění a v dospělosti si nemohou zajistit příjmy ekonomickou aktivitou, ve vybraných zemích EEA
Číslo:DC411/2014
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt se zabývá sociálním zabezpečením ve vybraných zemích EEA (tj. především právní rámec, v rámci kterého je plnění zajištěno, a také výši plnění, a to jak finanční, tak nefinanční a způsob výpočtu takové dávky) osob, které se z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu existujícího již před 18. rokem věku se nemohly soustavně připravovat na pracovní uplatnění a nemohou si v dospělosti zajistit příjmy ekonomickou aktivitou. Práce se dále zabývá otázkou, jak jsou tyto osoby zajištěny v případě, že by se rozhodly migrovat z dané země do jiné země EU, popř. do třetích zemí a popisuje historický vývoj relevantní právní úpravy v posledních 10 letech.