Název:Zdravotní a životní podmínky starších pracovníků v pěti evropských zemích
Číslo:9139/15
Řešitel:Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Poskytovatel:Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
Spoluřešitel:PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2015
Příjemce:Institute for Employment Studies (IES)
Spolupříjemce:VÚPSV, v. v. i.
Popis:

 Cílem projektu bylo porovnat opatření na národní úrovni v pěti evropských zemích, která vedou ke zkvalitnění života starších zaměstnanců a k jejich delšímu setrvání na trhu práce. Jednou z porovnávaných zemí byla i Česká republika. Projekt se zaměřil především na taková opatření, která 1) podporují udržení dobrého zdravotního stavu pracovníků po celou jejich pracovní dráhu a 2) umožňují starším pracovníkům skloubit práci s potřebou péče o stárnoucí rodiče, případně další členy rodiny. Národní studie zahrnula vypracování přehledu současných opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro delší pracovní uplatnění starších osob. Jednalo se o ta opatření, která byla zavedena na vládní úrovni, ale i o ta opatření, která byla výsledkem iniciativ sociálních partnerů. Součástí projektu bylo vypracování dvou případových studií v podnicích, které využívají inovativních nástrojů v této oblasti. Případové studie se opíraly především o provedené rozhovory se zástupci HR managementu, odborových organizací působících v podniku a vybraných zaměstnanců. Součástí studie bylo vyhodnocení účinnosti popsaných opatření na národní i firemní úrovni.