Název:Role žen – migrantek v procesu integrace rodin migrantů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich socio-kulturní specifika
Číslo:6920/2016
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:MV ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Proces integrace migrantů do společnosti České republiky předpokládá především úspěšnou integraci na úrovni rodin migrantů. Dynamika uplatňování slučování rodin migrantů v rámci imigrace do České republiky směřuje ke zvyšujícímu se počtu žen i dětí cizinců, ale i starších osob. Právě podíl dětí, které žijí (ať už se narodily v ČR nebo mimo její území), zásadně ovlivňuje rozhodnutí rodin migrantů zůstat v ČR. Vzhledem k těmto probíhajícím změnám, je nezbytné mapovat rodinný způsob života cizinců. Hlavním cílem projektu je poznání role žen migrantek, jejího významu a vlivu. Výzkum byl zaměřen na mapování vývoje a specifik sociálního potenciálu ženy – migrantky, jakožto ženy – nositelky kultury v samotném procesu integrace rodin cizinců do majoritní společnosti ČR, se zohledněním disproporcí vyvolaných působením vztahů a tlaků mezi osobními preferencemi žen a příslušníků jejich rodin, socio-kulturními podmínkami zemí původu, ekonomickou situací, migrační strategií rodiny a charakterem migrace.