Název:Analýza potřeb sociálních pracovníků na obcích ve vztahu k zajišťování bydlení
Číslo:DC521/2016
Řešitel:Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. , doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

V rámci řešení tohoto zadání byl vytvořen komplexní materiál poskytující plastický obraz o situaci sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů hlavního města Prahy v oblasti jejich dosaženého vzdělání, vzdělávacích potřeb s ohledem na téma sociální pomoci lidem v bytové nouzi a na téma sociálního bydlení. Materiál rovněž zachycuje kontext výkonu sociální práce na obcích zaměřené na cílovou skupinu osob v bytové nouzi. Součástí studie jsou tak i základní informace o stávajícím rozsahu činností sociálních pracovníků OÚ zaměřených na danou cílovou skupinu a základní informace o situaci v obcích z hlediska dostupnosti sociálního bydlení, sociálních služeb vhodných pro danou cílovou skupinu a v neposlední řadě též přítomnosti sociálně vyloučených území. Výstupem řešení zadání je také identifikace případných bariér, kterým mohou sociální pracovníci OÚ při své činnosti v systému sociálního bydlení čelit. V rámci řešení tohoto zadání byla uplatněna kombinace několika výzkumných a analytických metod, konkrétně byly využity fokusní skupina, metoda Delphi a dotazníkové šetření. Výsledný analytický materiál je tak založena nejen na názorech samotných sociálních pracovníků na vhodný obsah a formu dalšího vzdělávání v souvislosti s pomocí osobám v bytové nouzi, ale i na názorech jejich přímých nadřízených a rovněž početné skupiny odborníků na danou oblast.


Datový archiv - primární data:data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu Obecné otázky sociální politiky - Brno