Název:Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR
Číslo:DC532/2017
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Lenka Říhová, Ph.D. , Ing. Július Szabo
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Předmětem projektu je systém odměňování civilních zaměstnanců, jejichž prostředky na platy jsou zcela nebo převážně hrazeny z veřejných rozpočtů ve vybraných zemích Evropské unie. Řešitelé se zabývají problematikou odměňování ústavních činitelů a pracovníků ve služebním poměru. Výsledkem projektu je studie komplexně zachycující danou problematiku včetně předností a nedostatků českého platového systému spolu s návrhy na jeho úpravu zaměřené na motivační a výkonnostní složky platu. Analytický materiál bude přínosem pro případné další práce na zcela novém systému odměňování státních zaměstnanců.