Název:Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Číslo:TD03000339
Řešitel:
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem tohoto projektu je analyzovat problematiku rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu v podmínkách České republiky. Jádrem projektu je zmapovat interakci mezi faktory významnými pro žadatele o důchod při rozhodování o odchodu do důchodu a chováním těchto jedinců při rozhodování o odchodu do důchodu. Výstup projektu bude mít formu certifikované metodiky umožňující tvorbu důchodové politiky, aby zohledňovala - identifikované faktory ovlivňujících rozhodnutí jedinců o odchodu do důchodu - relativní význam těchto faktorů - existenci různých segmentů účastníků systému se specifickými charakteristikami Závěrečná zpráva obsahující takovou metodiku bude předána MPSV v prosinci 2017.