Název:Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků
Číslo:DC538/2017
Řešitel:Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2018
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem řešení tohoto zadání je jednak zpracování odborné právní analýzy, nakolik současná právní úprava týkající se kvalifikačních požadavků a dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zakotvená v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je schopna garantovat udržení či rozvoj odbornosti výkonu sociální práce na obecních úřadech a v sociálních službách. Součástí řešení je také analýza pohledu manažerů obcí a sociálních služeb na to, zda zmíněná právní úprava odpovídá nárokům na odborný výkon sociální práce v praxi. V neposlední řadě je předmětem řešení i zkoumání toho, jaký je pohled těchto manažerů na jejich roli v oblasti udržení či rozvoji odbornosti výkonu sociální práce na obcích a v sociálních službách. MPSV podklady využije pro přípravu legislativních a nelegislativních návrhů úpravy kvalifikačních požadavků v oblasti sociální práce a podpory celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků.


Datový archiv - primární data:

manažeři sociálních služeb:data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu Obecné otázky sociální politiky - Brno

vedoucí sociálních odborů obcí s rozšířenou působností:data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu Obecné otázky sociální politiky - Brno

tajemníci obcí s pověřeným obecním úřadem:data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu Obecné otázky sociální politiky - Brno