Název:Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Číslo:VZ7_VA4-5
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:
Spoluřešitel:Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:Mgr. Roman Baláž, Ph.D., Mgr. Monika Punová, Ph.D., Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

V rámci sociální politiky ČR a s ohledem na celospolečenské požadavky stoupá poptávka po výkonu sociální práce, a to i s ohledem na resortní i mimorezortní koncepční materiály a legislativní záměry. Aktuálně je v terénu řešena nedostatečná dostupnost výkonu sociální práce pro klienty a problémy začínají již na úrovni studentů oborů sociální práce, o jejichž studium klesá zájem. Současně je nutné řešit minimální úroveň vzdělávání sociálních pracovníků v rámci všech oborů, jimiž lze získat odbornou kvalifikaci k výkonu povolání sociální pracovník. Kvalita výkonu sociální práce začíná přirozeně na úrovni kvalifikačního vzdělávání sociálních pracovníků. Kvalitu výkonu sociální práce zaručuje především odborná kvalifikace sociálního pracovníka, ale významnou měrou do procesu poskytování činností sociální práce vstupují i osobnostní předpoklady sociálních pracovníků. Pro úspěšnou sociální práci je nezbytné umět správně uplatňovat odborné kompetence (metody a techniky), ale také získat si důvěru klienta a podporovat jeho motivaci ke změně a mnohé další. Z tohoto úhlu pohledu se jedná o charakterové a volní předpoklady, citovou stabilitu a komunikační předpoklady.

Projekt se věnuje oběma těmto tématům, tj. jak atraktivitě studia oboru sociální práce pro potenciální uchazeče o studium, tak podpoře odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce skrze kvalifikační studium. Součástí projektu jsou rozsáhlá kvalitativní a kvantitativní terénní šetření. Hlavním výstupem projektu je jednak analýza pohledu potenciálních studentů na přitažlivost oboru sociální práce, dále analýza odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce očima sociálních pracovníků působících v různých oblastech sociální ochrany a v neposlední řadě i doporučení ve vztahu k obsahu základního kvalifikačního vzdělávání pro výkon profese sociální práce.