Název:Metodika systému monitorování a evaluace dotačních programů ÚV ČR zaměřených na integraci romské menšiny
Číslo:TD03000321
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Ivana Šimíková , Ing. Robert Trbola , PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc. , doc., Ing. Jiří Winkler, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je vypracovat komplexní metodiku monitorovacího systému a evaluace dotačních programů, Úřadu vlády ČR, která umožní sledovat a vyhodnocovat implementaci programů v souladu se záměry programů a dále vyhodnocovat jejich výsledky a dopady na cílovou skupinu. Metodika bude pro každý z programů zahrnovat: 1. Metodiku vyhodnocení implementace programu v souladu s koncepčními záměry dotačních programů. 2. Metodiku vyhodnocení výstupů, výsledků a dopadů aktivit nebo projektů (v závislosti na charakteru programu) podpořených v rámci každého z programů.