Název:Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Číslo:CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089
Řešitel:
Poskytovatel:
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Projekt je zaměřen na vyhodnocení efektivity veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ), tj. zprostředkování, poradenství a jednotlivých nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to jak se zaměřením na hodnocení dopadů APZ na zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků daných opatření a nástrojů, tak také prostřednictvím hodnocení faktorů majících vliv na sledované dopady APZ. Výsledkem předkládaného projektu bude vyvinutí nástroje – komplexního a vnitřně provázaného informačního, analytického a monitorovacího systému vyhodnocování nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, který umožní komplexní hodnocení efektivity aplikace nástrojů a opatření APZ a následně pak lepší zacílení nástrojů a opatření APZ tak, aby se navýšila efektivita APZ při zachování co nejvyšší míry ekonomické racionality.