Název:Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Číslo:70610
Řešitel:Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Poskytovatel:Institucionální podpora, MPSV ČR
Spoluřešitel:Mgr. Petr Holpuch , PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , Kristýna Janurová, MA
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je přinést souhrnné údaje o aktuálním stavu bezdomovecké populace v ČR a nastínit vývojové trendy bezdomovecké populace v ČR se zaměřením na jejich ekonomickou aktivitu. Zohledňován bude rovněž předpokládaný vývoj potřeb bezdomovecké populace z hlediska problematiky stárnutí a zdravotního stavu. Cílem tohoto rozboru bude navrhnout opatření, která budou na systémové a institucionální úrovni reflektovat potřeby bezdomovecké populace v ČR.

Analýza aktuálního stavu bezdomovecké populace v ČR je zacílena na kategorie osob „bez střechy a bez bytu“ dle mezinárodní typologie ETHOS. Konkrétně se jedná o kategorie: 1. osoby přežívající venku, 2. osoby v noclehárně a 3. osoby v azylových domech a obecních ubytovnách pro bezdomovce.

Součástí projektu je rozsáhlý sběr dat na celorepublikové úrovni. Sběr dat má několik fází.
1. Sčítání osob bez domova – sčítání osob výše uvedených kategorií, a to jak v zařízeních poskytujících sociální služby pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová centra, noclehárny, azylové domy), tak na území sčítacích okrsků se zaměřením na lokality obývané cílovou skupinou. Termín sčítání: duben 2019.
2. Doprovodný sběr dat z nemocnic, věznic a azylových domů.
3. Výzkum populace osob bez domova – podrobnější kvantitativní šetření, které časově i věcně navazuje na Sčítání osob bez domova.