Název:Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu
Číslo:EF693017
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:OPZ, ESF, MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:Česká asociace pečovatelské služby, Sociální služby města Havířova, Město Uherský Brod
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2019
Příjemce:Česká asociace pečovatelské služby
Spolupříjemce:Sociální služby města Havířova, Město Uherský Brod, VÚPSV, v. v. i.
Popis:Hlavním cílem projektu je navrhnout opatření jak udržet pečované osoby (osoby 50+ závislé na péči druhé osoby včetně seniorů) v jejich domácím prostředí na základě podpory poskytované pečujícím osobám a rodinám. Za tímto účelem bude vytvořen a pilotně ověřen zcela nový model služby, bude vytvořeno sociálně zdravotní komunitní centrum na úrovni měst a jejich spádových oblastí (ORP), kde bude zřízena nová pracovní pozice koordinátora sociálně zdravotní komunitní péče, který bude vyškolen pro práci s cílovou skupinou. Výstupem projektu bude metodika specifikací jeho vymezení, nástrojů, metod a technik pomoci včetně modelů fungování. Z dlouhodobého hlediska projekt usiluje o propojování a síťování sociálních a zdravotních služeb a o úspory investic do nových kapacit (zejména do pobytových zařízení). V tomto směru jsou aktivity projektu v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025.