Název:Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR
Číslo:EF691118
Řešitel:Ing. Petr Pojer
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra ČR
Spoluřešitel:PhDr. Jana Vavrečková
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2018
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je i aktualizace soustavy kvantitativních ukazatelů monitorujících integraci cizinců z třetích zemí. Vybrané indikátory jsou monitorovány v půlročních intervalech a současně jsou rozdělené do tří kategorií. Základní ukazatele zahrnují oblasti týkající se pobytu cizinců z třetích zemí: demografické charakteristiky, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního začlenění. Analytické ukazatele rozvádějí uvedené hodnoty v bližších podrobnostech a srovnávací ukazatele vyjadřují relace k českému obyvatelstvu a cizincům žijícím v ČR jako celku. Obdobně jako v minulých letech je paralelně sledován vývoj názorů majoritní české společnosti ke zde žijícím cizincům v šesti vytypovaných věcných oblastech. To umožní kontinuální sledování názorového a postojového vývoje českého obyvatelstva ke zde žijícím cizincům a změny těchto postojů v dlouhodobém horizontu. Výsledky projektu jsou určené pro vedení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.