Název:Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
Číslo:IP70102
Řešitel:Ing. Lenka Říhová, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Július Szabo
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Hodnocení prací/pracovních činností na základě jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je základem výdělkové diferenciace a současně nástrojem, jak zajistit spravedlivé odměňování zaměstnanců. Aktuální společenský, technický, technologický a organizační vývoj společnosti mění nároky na samotnou práci a vzniká tak potřeba aktualizace hledisek, podle kterých je složitost, odpovědnost a namáhavost práce hodnocena. Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroj rovného odměňování a dodržení principu spravedlivé odměny za práci pomocí relevantního ohodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce (§ 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).