Název:Náplň a konstrukce životního a existenčního minima
Číslo:IP70201
Řešitel:Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Jana Godarová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je na základě rozboru údajů za základní typy domácností posoudit, jestli nedošlo k porušení věcné náplně životního a existenčního minima a zda jejich konstrukce, která byla pro jejich stanovení užita, by se neměla změnit. Výstupy projektu budou pravidelně využívány při posuzování potřeby valorizace životního a existenčního minima ze strany MPSV.