Název:Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě, II. etapa
Číslo:IP70306
Řešitel:Mgr. Pavlína Šťastnová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Jiří Frondl, MBA , Ivana Eliášková
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Projekt je zaměřen na zpracování souhrnné studie, jejíž poznatky umožní MPSV zahájit činnost při nastavování Integrovaného systému kariérového poradenství v ČR tak, aby šlo o systém efektivní a zajišťující dostupnost poradenských služeb všem zájemcům po celou dobu jejich života. Řešení projektu je rozčleněno do tří samostatných etap. První etapa projektu byla zaměřena na zmapování bariér v přístupu ke kariérovému poradenství a proběhla v roce 2018. Druhá etapa cílí na analýzu uskutečněných projektů v oblasti kariérového poradenství a na využitelnost, udržitelnost a případně inovativnost výstupů z pohledu nastavení integrovaného systému kariérového poradenství v ČR. Součástí druhé etapy je i realizace průzkumu veřejného mínění v oblasti dostupnosti a využitelnosti služeb kariérového poradenství. Závěrečná třetí etapa se zaměří na zpracování podkladů pro vypracování návrhu integrovaného kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.