Název:Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory
Číslo:IP70604
Řešitel:Ing. Sylva Höhne
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. , Ing. Jana Godarová, Ph.D. , Ing. Petr Víšek
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2018
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je zhodnotit vzájemné působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi. Na základě teoretických modelů lze předpovědět různé efekty jednotlivých nástrojů, terénní šetření mezi dotčenými rodinami pak slouží na jedné straně jako zdroj informací pro modelaci specifických situací, na straně druhé poskytuje komplexnější obraz o jejich efektech v reálném chování rodin. Vzájemná podmíněnost obou klíčových aktivit a z ní plynoucí synergie výzkumu představují přidanou hodnotu tohoto výzkumného úkolu. Výzkumné aktivity se zaměřují jednak na analýzu redistribučních efektů přídavku na dítě a daňového zvýhodnění na dítě prostřednictvím modelových typů rodin a jednak na skutečné vlivy těchto opatření na rozhodování (potencionálních) rodičů ohledně rodičovství a motivace k práci. Výsledky budou využity pro koncepční záměry MPSV v oblasti nepojistných sociálních a rodinných dávek a pro potřeby Zprávy o rodině.

Datový archiv - primární data:
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky