Název:Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Číslo:IP70606
Řešitel:Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je získat komplexní informaci o rodinách a seniorech, a tím poskytovat kvalitní a aktuální data pro MPSV, srovnatelná v čase, příp. v mezinárodním kontextu. Výzkum se každoročně zaměří prostřednictvím specifických „sond“ na konkrétní typy rodin. Ty budou vybrány dle jejich charakteristik souvisejících nejen s jejich složením (např. rodiny neúplné, rodiny složené z fragmentů rodin rozpadlých), ale i s jejich specifickými potřebami (např. rodiny se zdravotně postiženým členem, senioři a jejich rodiny). Předmětem zájmu je např. socioekonomická situace rodin (vč. bydlení a využívání daňového a dávkového systému, míry ekonomické aktivity členů rodin, ohrožení chudobou), sladění rodinného a pracovního života, mezigenerační solidarita, využívání sociálních a jiných služeb, socializace v rodině, péče o závislé osoby v rodině, vnímání společenských opatření na podporu rodin, zejména s malými dětmi a seniory. Při realizaci těchto šetření je současně pilotně ověřována metodika těchto výběrových šetření rodin, která umožní opakování šetření i srovnání různých typů rodin při současném poznání jejich specifik. Výsledky projektu budou využity pro Zprávu o rodině a pro aktualizaci Koncepce rodinné politiky MPSV a jednotlivých prorodinných opatření. Výsledky budou moci využívat i další orgány státní správy a samosprávy a jiné organizace zabývající se podporou rodin. V roce 2018 se sondy zaměřují na rodiny se třemi a více dětmi a na tzv. rodiny rekonstituované. V roce 2019 se pozornost přesune na rodiny samoživitelů.