Název:Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
Číslo:IP70608
Řešitel:Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je analyzovat situaci romských dětí, které jsou krajskými úřady vedeny v evidenci dětí pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče (podle § 22 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) a identifikovat bariéry, které jim komplikují přístup k péči v náhradním rodinném prostředí. Hlavním cílem je ověřit, zda pro získávání dat o situaci romských dětí v oblasti náhradní rodinné péče lze využít metodu neadresného sběru etnických dat a vytvořit metodu, která bude cíleně určená pro tuto oblast. Výsledky projektu umožní MPSV naplnit jeho závazky uložené Metodikou pro sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020. Do budoucna budou využitelné při realizaci obdobně zaměřených výzkumů mapujících situaci romských dětí v náhradní rodinné péči a k hodnocení dopadů přijatých systémových opatření na ně (např. opatření strategie navazující na Národní strategii ochrany práv dětí či aktivit transformačních projektů MPSV).

Výstupy projektu: