Název:Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen
Číslo:EF692717
Řešitel:Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Poskytovatel:OPZ ESF, MPSV
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:Ing. Jan Smolík, PhD., Ing. Leoš Malčák
Spoluřešitel cizí:ČVUT, Svaz strojírenské technologie
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:ČVUT, Svaz strojírenské technologie
Popis:Hlavním cíle projektu je přispět k žádoucí pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství, a to na všech profesních úrovních. Projekt si klade za cíl dosáhnout této změny názorů prostřednictvím realizace osvěty o dlouhodobé perspektivě strojírenství v ČR a současné podobě práce ve strojírenství u výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ a pracovníků ÚP ČR (kariérových poradců), kteří významně ovlivňují kariérové rozhodování mladých lidí (žáků/studentů). Projekt se tak zaměřuje na odstranění nedostatečné a nesprávné informovanosti o současném charakteru práce ve strojírenství a z toho vyplývajících předsudků o nevhodnosti strojírenských oborů pro pracovní uplatnění dívek/žen, a to .zejména u kariérových poradců na ÚP ČR a výchovných/kariérových poradců na základních a středních školách., kteří, vedle rodičů, významně ovlivňují rozhodování dívek/žen při dalším profesním/vzdělávacím směrování.  K hlavním výstupů projektu patří vznik edukačních materiálů o současné perspektivě a charakteru strojírenských oborů, přinášející potřebné informace o povaze pracovních pozic ve strojírenství. Součástí projektu je i realizace workshopů pro kariérové poradce z ÚP ČR a ze ZŠ a SŠ, kde jsou kariéroví poradci seznamováni s trendy ve strojírenství a skutečnou podobou vykonávaných profesí. Nedílnou součástí projektu je také realizace exkurzí kariérových poradců do vybraných strojírenských podniků. Vedlejším, i když velmi významný dopadem, je také networking mezi zaměstnavateli, kariérovými poradci a také zástupcem vysokoškolského gestora rozvoje strojírenství, kterým je České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).