Název:Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity.
Číslo:IP70507
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Milan Šlapák, MBA , doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. , Ing. Petr Víšek , PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Ing. Jan Mertl, Ph.D.
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2019
Příjemce:VUPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:V rámci přípravy legislativních i nelegislativních materiálů a koncepčních podkladů se pravidelně objevují úvahy o transferu některých dávek (např. sirotčí důchod) mezi subsystémy sociálního zabezpečení. Konkretizovat tyto úvahy si klade za cíl tento projekt, v rámci jehož řešení dojde k teoretickému i praktickému vymezení základních principů pro dávky pojistných a nepojistných systémů a jejich porovnání se současnou skutečnou situací sociálního zabezpečení v ČR. Bude proveden detailní popis teoretických přístupů, definic a rozdílů mezi pojistným systémem/dávkou a nepojistným systémem/dávkou a to i v porovnání s vybranými zeměmi EU. Výstupem analýzy bude seznam dávek vhodných pro přechod mezi pojistným a nepojistným sociálním systémem, nová podoba dávek (podmínky nároku a výše atd.) v novém uspořádání a shrnutí plusů a zároveň problematických bodů tohoto přesunu. Výsledky projektu budou sloužit pro koncepční a legislativní činnost MPSV a současně dojde k teoretickému i praktickému vymezení základních principů pro dávky pojistných a nepojistných systémů sociálního zabezpečení v ČR.