Název:Zjištění ekonomické situace osob se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb
Číslo:IP70510
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Projekt svým vymezením je zaměřen na zjištění nastavení úhrad v domovech pro osoby se zdravotním postižením, zjištění objemů nedoplatků těchto úhrad a vytvoření modelací zvýšení, snížení či změny mechanismů úhrad a praktických dopadů na cílovou skupinu. Výsledky projektu budou sloužit jako podklad pro parametrické změny tzv. úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále budou výsledky výzkumu použity pro možné změny zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na cílovou skupinu klientů v pobytových službách.