Název:Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství)
Číslo:IP70511
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Projekt se zaměřuje na zjištění základní ekonomické situace klienta, příjmy (sociální dávky), výdaje, exekuční zatížení, dluhy a bytovou situaci. Cílem projektu bude dále popsat možností zapojení do trhu práce. Současně budou zjišťovány ostatní potřeby těchto klientů, tj. potřeba adiktologické intervence, léčba, poradenství. V rámci projektu budou předloženy návrhy na systémové změny v poskytování adiktologických služeb. Na základě dosažených výsledků dojde k zefektivnění vynakládání finančních prostředků na řešení integrace těchto osob na trh práce. Výsledky projektu budou sloužit k připravovanému systémovému návrhu změn a sítí adiktologických služeb. Definování a kvantifikace bariér osob ohrožených závislostmi také umožní přesnější zacílení adiktologických služeb.