Název:Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni
Číslo:UP690918
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Ing. Petr Víšek , PhDr. Petr Vojtíšek , Ing. Martin Holub, Ph.D. , Milan Šlapák, MBA
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Hlavním cílem projektu je vytvořit software pro plánování pokrytí územních celků sociálními službami, který by na základě demografických charakteristik a informací o výskytu jednotlivých sociálních jevů a problémů umožnil kvantifikovat rozsah potřebnosti sociálních služeb na území jednotlivých regionů. Dále je cílem projektu ověřit využitelnost získaných poznatků při přípravě plánu rozvoje sociálních služeb na území Pardubického kraje a následně využívat poznatky při plánování sociálních služeb na území všech krajů nebo obcí s rozšířenou působností. Software umožní na základě znalosti demografických charakteristik a informací o výskytu jednotlivých sociálních jevů a problémů umožnil MPSV a další „stakeholderům“ v oblasti sociálních služeb kvantifikovat rozsah potřebnosti sociálních služeb na území krajů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností.