Název:Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Číslo:UP691319
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Ing. Martin Holub, Ph.D. , Milan Šlapák, MBA , Mgr. Martin Žárský
řešitel-cizí:Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:INESAN, s.r.o., Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:INESAN, s.r.o., Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Popis:Cílem projektu je na základě výsledků šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v přirozeném domácím prostředí a navrhnout optimální formu jejich řešení. Realizací navrženého projektu dojde ke zvýšení efektivnosti systému financování a poskytování sociálních a zdravotních služeb, lze očekávat, že promítnutím navržených řešení dojde k rozšíření nabídky především terénních sociálních a zdravotních služeb, což přispěje mj. ke zvýšení zaměstnanosti v těchto oblastech.

Datový archiv - primární data:data (ve formátu MS Excel, MS Access) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu sociálních služeb