Název:Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR
Číslo:EF681519
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Přístup cizinců ke zdravotní péči je jednou z oblastí tzv. dalších opatření k podpoře integrace cizinců v rámci dokumentu „Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Ve vzájemném respektu 2018“. Zdraví, tak jak je vnímáno v definici Světové zdravotnické organizace, chápe zdraví jako schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Na základě této definice lze zdraví vnímat jako cíl a zároveň prostředek k realizaci harmonického vývoje člověka. Informace o zdravotním stavu a čerpání zdravotní péče by tedy mohli velkou měrou přispět k vytváření vhodných podmínek ze strany společnosti, aby lidé mohli potenciál zdraví uplatnit. Projekt je zaměřen na zmapování specifik veřejné zdravotní péče a zdravotního stavu cizinců z třetích zemí na základě analýz dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) za celou ČR a dotazníkové terénní šetření v 5 krajích s podílem cizinců na populaci kraje v intervalu 37 % až 6 % (Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Ústecký kraj a Plzeňský kraj).
Pro společnost České republiky je nezbytné na základě relevantních dostupných dat a zjištění expertů z praxe mapovat a doplňovat informace o čerpání zdravotní péče a zdravotním stavu u cizinců. Jednou z důležitých oblastí této problematiky je např. důvěra cizinců v kvalitu poskytované zdravotní péče v ČR nebo také strategie cizinců při řešení zdravotních problémů. Zajímavou oblastí je také osobní přístup a zodpovědnost k vlastnímu zdraví jednotlivých generací cizinců či státních příslušností. Výzkumem získané informace budou mít vysoký potenciál pro formulaci adekvátních integračních opatření týkajících se zdravotního stavu a čerpání zdravotní péče cizinci a také budou mít potenciál pro meziresortní jednání.