Název:Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR
Číslo:EF681419
Řešitel:Ing. Petr Pojer
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je průběžná aktualizace soustavy kvantitativních ukazatelů monitorujících integraci cizinců z třetích zemí v ČR. Vybrané indikátory jsou monitorovány v půlročních intervalech a současně jsou rozdělené do tří oblastí. Základní ukazatele zahrnují oblasti týkající se pobytu cizinců z třetích zemí: demografické charakteristiky, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního začlenění. Analytické ukazatele rozvádějí uvedené hodnoty v bližších podrobnostech a srovnávací ukazatele vyjadřují relace k českému obyvatelstvu a cizincům žijícím v ČR jako celku. Obdobně jako v minulých letech je paralelně sledován vývoj postojů majoritní české společnosti ke zde žijícím cizincům ve vytypovaných věcných oblastech, jako jsou: trvalý a přechodný pobyt cizinců na českém území, postoje k cizincům na trhu práce ČR, míra přizpůsobení cizinců českým zvyklostem, soužití českých občanů s cizinci, postoje Čechů k národnostním menšinám a k dopadům imigrace na českou společnost. To umožní kontinuální sledování názorového a postojového vývoje českého obyvatelstva ke zde žijícím cizincům a změny těchto postojů v dlouhodobém horizontu. Výsledky projektu jsou určené pro vedení Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.