Název:Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu
Číslo:626618/2018
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Asociace samostatných odborů ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2018
Příjemce:VÚPSV
Spolupříjemce:
Popis:Projekt realizoval VÚPSV v rámci širšího projektu Asociace samostatných odborů ČR „Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností“ (viz https://www.asocr.cz/obsah/66/projekt-aso-v-roce-2018-budoucnost-prace-nova-strategie-kole/21717). Projekt realizovaný VÚPSV se zaměřil na vyhodnocení role, kterou mohou hrát sociální podniky při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Jeho hlavním cílem bylo především získat poznatky z praxe týkající se sociálního podnikání v českých podmínkách a roli a možnostech českých sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive konkrétněji při zaměstnávání osob se záznamem v Rejstříku trestů. Při řešení projektu byla pozornost věnována také některým obecnějším souvislostem jako např. vyjasnění pojmů osoba znevýhodněná na trhu práce, participace a integrace těchto osob na otevřeném trhu práce, pojetí sociálního podnikání v Evropě a v USA, koncept integračního sociálního podniku apod.