Název:Integrační potřeby a bariéry integrace vybraných subpopulací cizinců žijících na území ČR
Číslo:IP70311
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2021
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Poznatky získané při mapování důležitých jevů ovlivňujících proces integrace cizinců ve společnosti mají potenciál využitelný v procesu podpory integračního procesu a tedy v posílení fungování společnosti jako celku. V případě existence bariér, ztrácí proces integrace svoji komplexnost a dynamiku, která se projevuje především ztrátou společenské interakce mezi rodilou populací - majoritou a přistěhovaleckou populací - cizinci. Současně dochází i k proměně vzájemného vnímání kulturních norem a hodnot, postojů, tradic i zvyků, tedy charakteristických znaků interagujících společnost. Bariéry integrace a integrační potřeby by měly být vzhledem k dynamické souhře mnoha faktorů vyhodnocovány v čase, neboť se proměňují a vyvíjejí. Vzhledem k trendu stále rostoucího počtu cizinců na území ČR je pro efektivní rozvoj integrační politiky ČR vyhodnocení bariér integrace a integračních potřeb cizinců velmi žádoucí. Hlavním cílem projektu je zmapování aktuálních integračních potřeb a bariér integrace vybraných subpopulací cizinců žijících na území ČR se zřetelem na specifikaci vhodných doporučení a opatření určených pro vývoj integrační politiky v ČR. Součástí projektu bude též realizace rozsáhlého dotazníkového šetření zacíleného na vybrané subpopulace cizinců z Evropské unie a z třetích zemí.