Název:Manuál pro individuální vzdělávání v Evropě
Číslo:EF914519
Řešitel:Ing. Jana Váňová
Poskytovatel:ERASMUS, Austrian Agency for International Cooperation in Education
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2021
Příjemce:ÖSB Studien und Beratung gemeinnützige GmbH
Spolupříjemce:i-smARt Trust, bbb Büro für berufliche Bildungsplanung R. Klein & Partner GbR, VÚPSV, v. v. i.
Popis:Odborníci z oblasti poradenství pro dospělé potvrzují narůstající obtížnost v poskytování poradenství v měnícím se světě práce. Běžně se setkávají s nutností řešení různých problémů vycházejících ze změn probíhajících na trhu práce a také v důsledku specifického charakteru nových forem a organizace práce nebo při řešení dopadů digitalizace. Podstatně sílí tlak na (vynucenou) samostatnost pracovní síly, roste trend snahy o seberealizaci a to vše v rámci platformové ekonomiky, jejíž podíl na trhu práce vzrůstá. Tento proces transformace neustále sílí, zejména díky technologickému pokroku. Cílem projektu je napomoci odborným pracovníkům v oblasti poradenství dospělých a tvůrcům politik vzdělávání a poradenství na trhu práce, k zavádění nových přístupů a strategií k poskytování poradenství a vzdělávání vybraným cílovým skupinám na trhu práce, které budou ovlivněny dopady digitalizace automatizace a robotizace na trhu práce. Projekt bude těžit z mezinárodního srovnání jednotlivých přístupů a zkušeností a současně bude podporovat inovativní a aktuální nabídku vzdělávacího a profesního poradenství prostřednictvím zvyšováním povědomí o nárůstu nových forem práce na digitalizovaných trzích práce a o dopadech na jednotlivá povolání. Projekt současně poskytne nástroje a strategie pro sdílení zkušeností se zvláštním zaměřením na nově znevýhodněné skupiny a zlepšení přístupu ke vzdělávacím možnostem přizpůsobeným individuálním vzdělávacím možnostem dospělých. Výsledkem projektu bude zaměření se na nové cílové skupiny na trhu práce, které vyžadují služby poradenství. Jednat se bude zejména o „click“ zaměstnané, zaměstnané na základě poptávky, nové OSVČ, a další. Formulovány budou nové praktické přístupy a nástroje, vhodné pro vymezené cílové skupiny, využívány budou inovativní poradenské přístupy, jako jsou „networkingové modely poradenství“, poradenství ke kompetenci, virtuální peer poradenství, kariérový průzkum. V rámci projektu dojde k vytvoření doporučení pro veřejnou správu a další aktéry zajišťující poradenské a vzdělávací služby.

Výstupy projektu: